Om kommissionerne


Oversigt over Kommissionerne

Kernen i ICC finder sted i de globale kommissioner, der består af eksperter fra hele verden. Det er i disse kommissioner, eller arbejdsgrupper, at retningslinjer og kodeks for international handel diskuteres, udarbejdes og revideres.

Der findes kommissioner indenfor en lang række forskellige fagområder, herunder trade finance, told, voldgift, CSR, skattepolitik og miljø.

Hvis du vælger at deltage i arbejdet som dansk ekspert kan du indgå i arbejdet i de globale kommissioner og dermed sætte dit aftryk på de retningslinjer, som kommer til at gælde for din branche. I tilføjelse til de globale kommissioner findes ofte nationale ’skyggekommissioner’ hvor danske eksperter mødes med henblik på at drøfte aktuelle emner og for at opnå enighed om danske positioner.

Nedenfor kan du læse mere om ICC’s forskellige kommissioner.

Commission on Arbitration (Voldgiftskommission)

ICCs voldgiftskommission udarbejder og reviderer de retningslinjer og regelsæt, som gør sig gældende indenfor international mægling og konfliktløsning. Kommissionen bidrager med nye policy initiativer og stiller konkrete værktøjer til rådighed for virksomhederne. Derudover udarbejdes der rapporter og guidelines relateret til voldgiftens retlige procedurer og praksis.

Banking Commission (Bank Kommission)

ICCs bank kommission udgør med over 600 medlemmer, den største af ICCs kommissioner. Det er i regi af bank kommissionen, at retningslinjerne for internationale finansielle transaktioner fastlægges. Kommissionen udgør et globalt forum, hvor den internationale bankverden kan drøfte anvendelse og fortolkning af bl.a. gældende handels-, garanti- og konfliktløsningsinstrumenter.

Commission on Corporate Responsibility & Anti-corruption (Kommission for CSR og anti-korruption)

ICCs CSR kommission arbejder på forskellige niveauer med virksomheders sociale ansvar. Kommissionen fungerer som erhvervslivets talerør overfor en lang række internationale organisationer, herunder i regi af FN og WTO. På samme vis udvikles der i regi af kommissionen en lang række konkrete værktøjer, som vejleder virksomheder i deres arbejde med social ansvarlighed.

Blandt andet har kommissionen arbejdet målrettet med en indsats mod korruption i international handel, og har i den forbindelse udviklet en række værktøjer til virksomheders håndtering af netop dette fænomen.

Commission on Competition (Kommission for konkurrenceretlige anliggender)

Kommissionen arbejder for at sætte erhvervslivets aftryk på de konkurrenceretlige regler som fastsættes internationalt. Blandt andet bringer kommissionen privatsektor erfaring til ICN (International Competition Network), vedrører implementering af konkurrenceret, karteller og virksomhedssammenlægninger. Herudover kommenterer kommissionen på EU forslag vedrørende konkurrenceret, ligesom der gives et privatsektor perspektiv på udviklingen indenfor konkurrencemæssig policy formulering i forskellige regioner.

Commission on Energy and Environment (Kommission for energi og miljø)

Kommissionen rådgiver virksomheder i relation til den regulatoriske og markedsmæssige udvikling indenfor energi, klima og miljø. Samtidig assisterer kommissionen ICC i sin rolle som det primære globale talerør for virksomheder i forskellige mellemstatslige dialoger og forhandlinger, særligt i regi af FN. For bedre at kunne gå i dybden med konkrete problemstillinger har kommissionen nedsat en række ’task forces’, som beskæftiger sig med forskellige aktuelle emner, herunder eksempelvis grøn økonomi.

Commission on Intellectual Property (Kommission for immaterialretlige anliggender)

Kommissionen er med til at udpege væsentlige problemstillinger af immaterialretlig karakter for erhvervslivet på globalt plan. Gennem sine oplysningskampagner fremmer kommissionen den positive rolle af IP-systemet, rådgiver omkring effektivitetsforbedringer og omkostningsbesparelser relateret til IP-systemet samt assisterer beslutningstagere i deres bestræbelser på at implementere og tilpasse sig systemets nye udfordringer. Som virksomhedernes globale talerør fører kommissionen for immaterialretlige anliggender en løbende og tæt dialog med politikformulerende mellemstatslige organisationer såsom World Intellectual Property Organization (WIPO) og Verdenshandelsorganisationen (WTO) samt andre internationale organisationer.

Commission on Taxation (Kommission for skat)

Kommissionen behandler større politiske emner, som har almen interesse for det internationale erhvervsliv, hvilket bl.a. indebærer analyser af udviklingen indenfor international finanspolitik og lovgivning samt fremførslen af erhvervslivets synspunkter på offentlige og mellemstatslige projekter, som påvirker beskatningen. Kommissionen er sammensat af internationale skatteeksperter fra det offentlige og private erhvervsliv, med repræsentanter fra verdens største virksomheder og konsulentbureauer.

Commission on Commercial Law and Practice (Kommission for handelsret og handelspraksis)

Kommissionen forbereder standardregler, guidelines samt modelkontrakter til facilitering af international handel, og samarbejder med FN’s Kommission for International Handelsret, FN’s Økonomiske Kommission for Europa, det internationale institut for privatret og øvrige internationale organisationer.

Commission on Digital Economy (Kommission for digital økonomi)

Kommissionen for digital økonomi er med til at skabe den ideelle platform til udviklingen af frivillige globale regelsæt og best-practice initiativer indenfor digital økonomi. Med formålet om at fremme grænseoverskridende handel arbejder kommissionen proaktivt for liberaliseringsinitiativer indenfor især telekom og infrastruktur området.

Commission on Marketing and Advertising (Kommission for markedsføring og reklame)

ICC’s internationale markedsføringskoder er med til at promovere høje standarder for erhvervslivet gennem selvregulering, og bliver udarbejdet af kommissionen. Derudover udtaler kommissionen sig omkring statslige initiativer på det globale erhvervslivs vegne, vedrørende emner relateret til markedsføring og forbrugerbeskyttelse.

Commission on Trade and Investment Policy (Kommission for handel og investeringspolitik)

Kommissionen for handel- og investeringspolitik er en stor tilhænger af det multilaterale handelssystem, som garanterer ensartethed og forudsigelighed ved globale handelspolitiske forhandlinger. Netop denne garanti for ensartethed og forudsigelighed er et afgørende parameter for virksomheder, som handler og investerer på tværs af grænser, og er i sidste ende med til at bekæmpe protektionisme. Kommissionen har fulgt forhandlingerne i Doha-forhandlingsrunden meget nøje siden lanceringen af runden i 2001 og har bidraget med detaljerede politiske henstillinger til WTO-medlemmerne vedrørende vigtige forhandlingsspørgsmål.

Commission on Customs and Trade Facilitation (Kommission for told og handelsfacilitering) Liberaliseringsinitiativer af verdenshandelen og investeringer har øget det internationale erhvervslivs opmærksomhed i forhold praktiske hindringer relateret til den frie bevægelighed af varer, tjenesteydelser og investeringer på tværs af grænserne, især dem, der vedrører toldpolitik og transportmarkeder. Kommissionens arbejde fokuserer bl.a. på reformeringen og moderniseringen af told- og afgiftsområdet, sikringen af transparente implementeringsprocesser, anvendelsen af simplificerede og harmoniserede toldpolitikker og procedurer samt promoveringen af konkurrencedygtige og effektive transportsystemer verden over.